اولین تصویر هوایی از مسجد جامع و حمام تاریخی میمند فارس