نصب المان زیبای میمند در ورودی میمند با اعتبار 80 میلیون تومان