امروز ۱۵ اسفنده ماه در روز درختکاری با حضور مسئولین شهرستان فیروزآباد و بخش میمند با مشارکت شهرداری میمند چندین اصله درخت کم آب بر در بلوار امام علی ع میمند کاشته شد