کاشت انواع درخت،درختچه و گلهای رنگانگ و متنوع در سطح شهر بوستانها