آغاز مرحله سوم آسفالت معابر شهر میمند.

در این مرحله لکه گیری معابر و اسفالت کوچه های فاقد آسفالت مد نظر است که در حال انجام است

۰:۵۴