سکوبندی و بتن کاری محوطه پارک شقایق

محوطه پارک شقایق میمند که پیشتر به صورت باغچه بود به جهت افزایش فضا برای استفاده مردم و همچنین کاهش هزینه های نگهداری تصمیم گرفته شد بتن کاری و درختان جدیدی در فضاهای خالی کاشته شود