تنگه اتشگاه میمند در فاصله 10کیلومتری شرق میمند و در مسیر بخش سیمکان جهرم قرار گرفته و چشم اندازی دل نواز دارد